Regulamin


FORMULARZ REKLAMACYJNY
FORMULARZ REKLAMACYJNY WYPOŻYCZALNI
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI TOREBEK

Przed skorzystaniem z serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu, którego postanowienia określają w sposób wyłączny prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy. Korzystanie z serwisu oznacza, że użytkownik zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z zasobów Internetu oraz przesyłanie elektronicznych wiadomości tekstowych e-mail.

Strona internetowa Serwisu używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej na ten temat w polityce prywatności.

Strona internetowa Serwisu dostosowana jest do Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Więcej informacji dotyczących sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi znajduje się w polityce prywatności

 

Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy „My Luxury Bag” , zwany dalej ‘SERWISEM’ funkcjonuje pod adresem internetowym www.myluxurybag.pl
 2. Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę – firmę Kamila Rybaczek, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadającą nr NIP 8512854614 – która jest administratorem danych gromadzonych i przetwarzanych za pośrednictwem serwisu.
 3. Kontakt z usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem:
  1. Tel: +48660-693-157 (koszt połączenia według stawek operatora)
  2. Poczty elektronicznej:info@myluxurybag.pl
  3. Poczty tradycyjnej: „My Luxury Bag Kamila Rybaczek” Tęczowe Ogrody 16/1, 72-005 Warzymice.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu nie stoją w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, a w szczególności przepisami Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz Kodeksu Cywilnego. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności z przepisami odrębnymi, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie i przepisach szczególnych, a postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż wynikające z Ustaw, są nieważne.

 

Słowniczek

Jeżeli w regulaminie użyto słowa nieostrego, należy przez to rozumieć:

 1. Serwis – serwis internetowy My Luxury Bag prowadzony przez Usługodawcę,
 2. Usługodawca – podmiot zarządzający Serwisem i prowadzący Serwis, którym jest Kamila Rybaczek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Kamila Rybaczek” Tęczowe Ogrody 16/1, 72-005 Warzymice posiadająca NIP: 8512854614 oraz REGON: 367842186
 3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część
 4. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z oferty Serwisu,
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Umowa zawarta na odległość – to umowa zawarta z konsumentem bądź innym podmiotem w ramach Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu,
 9. Formularz rejestracyjny – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika,
 10. Formularz zamówienia – dostępny w Serwisie formularz on-line umożliwiający zarejestrowanym użytkownikom złożenie zamówienia,
 11. Torebka – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy najmu pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą,
 12. Adres e-mail – indywidualny adres elektronicznej skrzynki pocztowej przypisany do danego Konta użytkownika,
 13. Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dostępne dla Usługobiorcy po zarejestrowaniu się w Serwisie w ramach którego gromadzone są dane Usługobiorcy. Usługobiorca ma prawo zarządzać informacjami znajdującymi się na jego Koncie,
 14. Dowód zakupu – rachunek lub potwierdzenie zawarcia umowy,

 

Rejestracja w Serwisie

 1. Rejestracja Konta następuje przez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Serwisu internetowego, poprzez formularz rejestracyjny lub przy składaniu zamówienia. 
 2. Użytkownik jest jedynym właścicielem hasła do Konta i obowiązany jest zachować je w tajemnicy. Za skutki udostępnienia hasła osobom postronnym odpowiada Użytkownik.
 3. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta w każdym czasie, po uprzednim zwrocie wszystkich wynajętych torebek,
 4. Usługodawca może – bez zgody Użytkownika – usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
  1. Usługodawca poweźmie informacje, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
  2. Użytkownik nie zaakceptował zmian w Regulaminie wprowadzanych przez Usługodawcę,
  3. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych jego funkcji usług, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Usługodawcę, które były przyczyną blokady,
  4. Usługodawca poweźmie informację, iż Użytkownik przy rejestracji Konta podał dane niezgodne z prawdą lub podszywa się pod inną osobę – w takiej sytuacji Usługodawca zawiadomi odpowiednie organy ścigania,

 

Świadczone usługi:

 1. Serwis prowadzi usługi na najwyższym poziomie gwarantując satysfakcję swoim klientom. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych przez siebie usług na podstawie przepisów odrębnych.
 2. Serwis prowadzi działalność usługową na terytorium Polski polegająca na okresowym wynajmowaniu Użytkownikom ekskluzywnych torebek,
 3. Dostępne okresy wypożyczenia to minimum 2 dni ( pierwszy dzień, to ten w którym nosisz swoją torebkę, ostatni dzień najmu to dzień, w którym oddajesz torebkę kurierowi ).Jeżeli dzień zwrotu jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin zwrotu torebki ustalany jest zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego, a więc w najbliższym dniu roboczym.
 1. Torebki dostarczane i odbierane są przez firmę kurierską wskazaną przez Usługodawcę. Koszty usługi ponosi Usługodawca.
 2. Usługobiorca obowiązany jest wskazać w formularzu dokładny termin odbioru oraz zwrotu torebki, a także pełny adres pod który torebka ma być dostarczona,
 3. Możliwy jest odbiór osobisty torebki na terenie Szczecina bądź powiatu Polickiego – bądź dostarczenie jej niezwłocznie na tym terenie przez pracownika firmy – możliwość ustalenia takiego sposobu dostawy tylko telefonicznie,
 4. Potwierdzenie zamówienia następuje w drodze elektronicznej za pośrednictwem wskazanej skrzynki e-mailowej. Usługodawca na bieżąco informuje również o statusie realizacji zamówienia,
 5. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert najmu. Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o torebkach, podane na stronach internetowych Serwisu – w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe – stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. Zm.)
 6. Do zawarcia umowy najmu torebki dochodzi w momencie zaakceptowania wszystkich warunków umowy poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam”, nie później jednak niż w momencie zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy,
 7. Dokonanie pełnej płatności jest warunkiem realizacji zamówienia przez Usługodawcę,
 8. W razie braku możliwości realizacji zamówienia Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o tym fakcie, nie później niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia oraz zwróci całą wpłaconą kwotę. Usługobiorcy przysługuje prawo do wyboru innej torebki zgodnie z cennikiem.

 

Zwroty

 1. Usługobiorca obowiązany jest odesłać wypożyczoną torebkę w ostatnim dniu najmu,
 2. Zwrot torebki odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Usługodawcę. Termin i miejsce odbioru ustalane są w formularzu zamówienia,
 3. Torebki dostarczane są w opakowaniach gwarantujących nienaruszalność integralną torebki oraz zapobiegających ich uszkodzeniom. Usługodawca zaleca odsyłanie torebek w tych samych opakowaniach. Każda torebka zapakowania jest dodatkowo w oryginalny „dust bag”, i w takim musi zostać odesłana gdyż stanowi on integralną część wynajmowanej torebki.
 4. Usługodawca po otrzymaniu zwrotu obowiązany jest niezwłocznie sprawdzić stan torebki i ewentualne uszkodzenia bądź zabrudzenia. W razie wystąpienia uszkodzeń bądź zabrudzeń – innych niż wynikające ze zwykłego użytkowania, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługobiorcę, nie później jednak niż w terminie 3 dni,
 5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawiadomienia o wykrytych uszkodzeniach wskazuje Usługobiorcy kwotę niezbędną do przywrócenia torebki do stanu przed wypożyczeniem. Usługobiorca obowiązany jest pokryć szkody w terminie 7 dni od zawiadomienia. Zawiadomienie następuje w drodze elektronicznej bądź listownej.
 6. Usługodawca ma prawo do potrącenia ze wskazanej karty kredytowej bądź debetowej Usługobiorcy, sumę niezbędną do naprawy torebki,
 7. Jeżeli odesłana torebka w wyniku uszkodzeń nie nadaje się do dalszego użytku bądź naprawy, Usługodawca ma prawo potrącić pełną wartość torebki według cen producenta,
 8. W razie zwłoki w zwrocie torebki, Usługodawca może potrącić do 10% wartości katalogowej torebki dziennie przez okres do 7 dni. Po upływie tego terminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do potrącenia równowartości ceny katalogowej torebki,

 

Opiniowanie usług Serwisu

 1. Usługobiorcy mają możliwość oceny usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez zamieszczanie opinii po realizacji usługi.
 2. Usługobiorcy ponoszą odpowiedzialność za publikowane przez siebie opinie.
 3. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które:
  1. są sprzeczne z obowiązującym prawem,
  2. naruszają prawa osób trzecich,
  3. naruszają prawa autorskie,
  4. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
  5. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
  6. nawołują do aktów przemocy,
  7. obrażają Usługobiorców lub inne osoby,
  8. promują inne strony internetowe,
  9. zawierają treści o charakterze pornograficznym,
  10. zawierają treści o charakterze reklamowym,
  11. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.
 4. Opinie nie spełniające warunków określonych w pkt. 3 powyżej lub sprzeczne z pozostałymi postanowieniami nn. Regulaminu mogą być usuwane przez Usługodawcę.

 

Płatności

 1. Ceny prezentowane w Serwisie internetowym są cenami ostatecznymi. Usługobiorca nie pobiera dodatkowych opłat, o których nie ma mowy w niniejszym Regulaminie. Na pobieranie dodatkowych opłat wymagana jest wyraźna zgoda Usługobiorcy.
 2. Do każdego zamówienia Usługodawca dołącza Dowód zakupu usług.
 3. Usługobiorca przy składaniu Zamówienia dokonuje płatności kartą kredytową/płatniczą lub przelewem – za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na obciążenie jego karty kredytowej / płatniczej kwotami określonymi w Serwisie.
 5. Karta z jakiej korzysta Usługodawca musi być wydana na jego imię i nazwisko.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest udostępnić na karcie kredytowej / płatniczej kwotę odpowiadającą dodatkowym opłatom z tytułu uszkodzenia lub braku zwrotu torebki bez wezwania w terminie 7 dni od dnia naliczenia ostatniej opłaty zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności  na rachunku bankowym Usługodawcy.
 8. Usługodawca ponosi opłatę za doręczenie torebki pod wskazany adres.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące płatności znajdują się na stronie Serwisu w zakładce Płatność.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen torebek prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Usługodawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Usługobiorca będzie informowany przez Usługodawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

Dostawa

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodny z zamówieniem i opisem, wolnym od wad innych niż wskazane w opisie.
 2. Torebka dostarczana jest pod adres wskazany przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia przez firmę kurierską, wskazaną przez Usługodawcę.
 3. Usługobiorca obowiązany jest odebrać zamówioną torebkę od kuriera.
 4. Razem z torebką usługobiorca otrzyma dokumentacją niezbędną do dokonania zwrotu torebki po upływie umówionego okresu.
 5. Przy odbiorze torebki zaleca się sprawdzenie stanu otrzymanej torebki i jej zgodności z opisem zamieszczonym w Serwisie. W razie zauważania nie opisanych uszkodzeń należy sporządzić protokół szkody przy kurierze. Brak sporządzenia protokołu nie wyklucza prowadzenia postępowania reklamacyjnego, a jedynie wpływa na jego przyspieszenie i ułatwienie.

 

Reklamacja usług serwisu

 1. Usługobiorca może reklamować wypożyczoną torebkę na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Po otrzymaniu torebki Usługobiorca powinien sprawdzić czy przesyłka zawiera torebkę zgodną z zamówieniem oraz czy nie jest ona uszkodzona lub zabrudzona, bądź odbiega swoimi właściwościami od opisu zamieszczonego w Serwisie.
 3. Usługobiorca może reklamować usługę najmu, jeżeli po otrzymaniu torebki stwierdzi jej nieprzydatność do użycia. Warunkiem reklamacji wypożyczonej torebki jest pozostawienie przyczepionej metki kontrolnej Usługodawcy.
 4. Określona powyżej nieprzydatność może dotyczyć takich rzeczy jak:
  1. zabrudzenia torebki,
  2. uszkodzenia torebki w stopniu innym niż strony ustaliły,
  3. zły model torebki,
 5. Reklamacji nie podlega torebka, która dostarczona została zgodnie ze złożonym zamówieniem (model i rozmiar) w stanie pozwalającym na jej normalne użytkowanie (brak uszkodzeń / zabrudzeń). W takich przypadkach Usługodawca może odmówić zasadności reklamacji.
 6. Celem złożenia reklamacji Usługobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o stwierdzonej nieprzydatności. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego 
 7. Celem przyśpieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się przygotowanie i przekazanie Usługodawcy nr zamówienia.
 8. Po zgłoszeniu reklamacji, Usługodawca poinstruuję Usługobiorcę o czynnościach niezbędnych do szybkiego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji.
 9. Usługodawca rozpatrując reklamację może w szczególności zobowiązać Usługobiorcę do:
  1. wykonania poglądowych zdjęć uszkodzeń / zabrudzeń,
  2. odesłania torebki do Usługodawcy.
 10. Usługobiorca nie ponosi kosztów zasadnych Reklamacji.
 11. W trosce o jak najlepszą jakość usług,  Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie tak, aby Usługobiorca mógł skorzystać z usługi najmu w terminach wskazanych w zamówieniu.
 12. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji klient ma możliwość wyboru formy rekompensaty:
  1. ponowne wypożyczenie torebki w innym terminie (w zależności od dostępności),
  2. wypożyczenie innej torebki z tej samej kategorii cenowej w innym terminie (w zależności od dostępności ),
  3. wypożyczenie innej torebki z wyższej kategorii cenowej za dopłatą (w zależności od dostępności),
  4. zwrot wpłaconych środków na konto Usługobiorcy.
 13. Opisanej w niniejszym rozdziale Reklamacja usług serwisu nie należy utożsamiać z rękojmią za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.

 

Reklamacje w zakresie działania Serwisu

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
  1. dane tożsamości Użytkownika;
  2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację;     
  4. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których mowa wyżej, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 4. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Usługobiorcę.
 6. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 7. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  1. pisemnie na adres reklamującego,
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
 9.  Informujemy również, że Konsument posiada  możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą, a Usługodawcą.
  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
 2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się: od dnia dostarczenia torebki.
 3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie Usługodawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, oraz niezwłoczne odesłanie torebki, nie później niż w terminie 7 dni.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres podmiotu prowadzącego Serwis lub za pomocą  poczty elektronicznej. Oświadczenie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Usługodawcę, tym samym kanałem, którym Usługobiorca dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługobiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
  2. o świadczenie usług w zakresie rezerwacji zasobów, jeżeli świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.

 

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin bądź zasady związane z działalnością Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie na co Użytkownik, korzystając z Serwisu wyraża zgodę.

 

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu o których wyżej mowa, zwłaszcza zamieszczonych w Serwisie zdjęć i opisów. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

 

Zmiany Regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
 2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
 4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.
 5. O zmianach dotyczących sposobu administrowania danymi użytkowników, Usługodawca poinformuje drogą e-mailową za pośrednictwem skrzynki elektronicznej.
 6. Na wypadek nie wyrażenia zgody na proponowane zmiany, użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta z Serwisu, po uprzednim rozliczeniem się z wypożyczonych torebek. Wszystkie jego dane z Konta zostaną wówczas usunięte z serwerów.

 

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres Usługodawcy.

 

  

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Przed skorzystaniem z serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu, którego postanowienia określają w sposób wyłączny prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy. Korzystanie z serwisu oznacza, że użytkownik zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z zasobów Internetu oraz przesyłanie elektronicznych wiadomości tekstowych e-mail.

Strona internetowa Serwisu używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej na ten temat w polityce prywatności.

Strona internetowa Serwisu dostosowana jest do Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Więcej informacji dotyczących sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi znajduje się w polityce prywatności

 

Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy „My Luxury Bag” , zwany dalej ‘SERWISEM’ funkcjonuje pod adresem internetowym www.myluxurybag.pl
 2. Serwis prowadzony jest przez Sprzedawcę – firmę Kamila Rybaczek, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadającą nr NIP 8512854614 – która jest administratorem danych gromadzonych i przetwarzanych za pośrednictwem serwisu.
 3. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem:
  1. Tel: +48660-693-157 (koszt połączenia według stawek operatora)
  2. Poczty elektronicznej:info@myluxurybag.pl
  3. Poczty tradycyjnej: „My Luxury Bag Kamila Rybaczek” Tęczowe Ogrody 16/1, 72-005 Warzymice.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu nie stoją w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, a w szczególności przepisami Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz Kodeksu Cywilnego. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności z przepisami odrębnymi, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie i przepisach szczególnych, a postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż wynikające z Ustaw, są nieważne.

 

Słowniczek

Jeżeli w regulaminie użyto słowa nieostrego, należy przez to rozumieć:

 1. Serwis – serwis internetowy My Luxury Bag prowadzony przez Sprzedawcę,
 2. Sprzedawca – podmiot zarządzający Serwisem i prowadzący Serwis, którym jest Kamila Rybaczek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Kamila Rybaczek” Tęczowe Ogrody 16/1, 72-005 Warzymice posiadająca NIP: 8512854614 oraz REGON: 367842186, który w ramach serwisu dokonuje sprzedaży internetowej oferowanych towarów.
 3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z oferty Serwisu i dokonująca zakupu towarów,
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Umowa zawarta na odległość – to umowa zawarta z konsumentem bądź innym podmiotem w ramach Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu,
 9. Formularz rejestracyjny – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika – dane użytkownika zapisane na jego Koncie podlegają ochronie.
 10. Formularz zamówienia – dostępny w Serwisie formularz on-line umożliwiający zarejestrowanym użytkownikom złożenie zamówienia,
 11. Torebka – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
 12. Adres e-mail – indywidualny adres elektronicznej skrzynki pocztowej przypisany do danego Konta użytkownika,
 13. Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Klienta po zarejestrowaniu się w Serwisie w ramach którego gromadzone są dane Klienta. Sprzedawca ma prawo zarządzać informacjami znajdującymi się na jego Koncie,
 14. Dowód zakupu – rachunek lub potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,

 

Rejestracja w Serwisie

 1. Rejestracja Konta następuje przez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Serwisu internetowego, poprzez formularz rejestracyjny lub przy składaniu zamówienia .
 2. Użytkownik jest jedynym właścicielem hasła do Konta i obowiązany jest zachować je w tajemnicy. Za skutki udostępnienia hasła osobom postronnym odpowiada Użytkownik.
 3. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta w każdym czasie, po uprzednim rozliczeniu się ze Sprzedawcą,
 4. Sprzedawca może – bez zgody Użytkownika – usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
  1. Sprzedawca poweźmie informacje, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
  2. Użytkownik nie zaakceptował zmian w Regulaminie wprowadzanych przez Sprzedawcę,
  3. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych jego funkcji usług, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady,
  4. Sprzedawca poweźmie informację, iż Użytkownik przy rejestracji Konta podał dane niezgodne z prawdą lub podszywa się pod inną osobę – w takiej sytuacji Sprzedawca zawiadomi odpowiednie organy ścigania,

 

Świadczone usługi:

 1. Serwis prowadzi usługi na najwyższym poziomie gwarantując satysfakcję swoim klientom. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych przez siebie usług na podstawie przepisów odrębnych.
 2. Serwis prowadzi działalność usługową na terytorium Polski polegająca na sprzedaży na odległość Użytkownikom ekskluzywnych używanych i nowych torebek.
 3. Torebki dostarczane są przez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę. Koszty usługi ponosi Sprzedawca.
 4. Klient obowiązany jest wskazać w formularzu dokładny adres pod który torebka ma być dostarczona,
 5. Możliwy jest odbiór osobisty torebki na terenie Szczecina bądź powiatu Polickiego – bądź dostarczenie jej niezwłocznie na tym terenie przez pracownika firmy – możliwość ustalenia takiego sposobu dostawy tylko telefonicznie,
 6. Potwierdzenie zamówienia następuje w drodze elektronicznej za pośrednictwem wskazanej skrzynki e-mailowej. Sprzedawca na bieżąco informuje również o statusie realizacji zamówienia,
 7. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert kupna. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o torebkach, podane na stronach internetowych Serwisu – w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe – stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. Zm.)
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży torebki dochodzi w momencie zaakceptowania wszystkich warunków umowy poprzez kliknięcie przycisku „kupuję”, nie później jednak niż w momencie zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy,
 9. Dokonanie pełnej płatności jest warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę,
 10. W razie braku możliwości realizacji zamówienia Sprzedawca zawiadomi Klienta o tym fakcie, nie później niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia oraz zwróci całą wpłaconą kwotę. Klientowi przysługuje prawo do wyboru innej torebki zgodnie z cennikiem.

 

Zwroty

 1. Zwrot związany z odstąpieniem od umowy torebki odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę. Termin i miejsce odbioru ustalane są w formularzu zwrotu.
 2. Warunkiem zwrotu zakupionej torebki jest pozostawienie przyczepionej metki kontrolnej Sprzedawcy. Oderwanie metki kontrolnej uprawnia Sprzedawcę do naliczenia kosztów najmu torebki zgodnie z cennikiem wypożyczalni i na warunkach Regulaminu wypożyczalni.
 3. Torebki dostarczane są w opakowaniach gwarantujących nienaruszalność integralną torebki oraz zapobiegających ich uszkodzeniom. Sprzedawca zaleca odsyłanie torebek w tych samych opakowaniach.Każda torebka zapakowania jest dodatkowo w oryginalny „dust bag”, i w takim musi zostać odesłana gdyż stanowi on integralną część torebki.
 4. Sprzedawca po otrzymaniu zwrotu obowiązany jest niezwłocznie sprawdzić stan torebki i ewentualne uszkodzenia bądź zabrudzenia. W razie wystąpienia uszkodzeń bądź zabrudzeń, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta, nie później jednak niż w terminie 3 dni,
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawiadomienia o wykrytych uszkodzeniach wskazuje Klientowi kwotę niezbędną do przywrócenia torebki do stanu przed sprzedażą. Klient obowiązany jest pokryć szkody w terminie 7 dni od zawiadomienia. Zawiadomienie następuje w drodze elektronicznej bądź listownej.
 6. Sprzedawca ma prawo do potrącenia ze wskazanej karty kredytowej bądź debetowej Klienta, sumę niezbędną do naprawy torebki,
 7. Jeżeli odesłana torebka w wyniku uszkodzeń nie nadaje się do dalszego użytku bądź naprawy, Sprzedawca ma prawo potrącić pełną wartość torebki według cennika,

 

Opiniowanie usług Serwisu

 1. Klienci mają możliwość oceny usług świadczonych przez Sprzedawcę poprzez zamieszczanie opinii po dokonanym zakupie.
 2. Klienci ponoszą odpowiedzialność za publikowane przez siebie opinie.
 3. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które:
  1. są sprzeczne z obowiązującym prawem,
  2. naruszają prawa osób trzecich,
  3. naruszają prawa autorskie,
  4. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
  5. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
  6. nawołują do aktów przemocy,
  7. obrażają Usługobiorców lub inne osoby,
  8. promują inne strony internetowe,
  9. zawierają treści o charakterze pornograficznym,
  10. zawierają treści o charakterze reklamowym,
  11. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.
 4. Opinie nie spełniające warunków określonych w pkt. 3 powyżej lub sprzeczne z pozostałymi postanowieniami nn. Regulaminu mogą być usuwane przez Sprzedawcę.

 

Płatności

 1. Ceny prezentowane w Serwisie internetowym są cenami ostatecznymi. Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat, o których nie ma mowy w niniejszym Regulaminie. Na pobieranie dodatkowych opłat wymagana jest wyraźna zgoda Klienta.
 2. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza dowód zakupu towaru.
 3. Klient przy składaniu zamówienia dokonuje płatności kartą kredytową/debetową lub przelewem – za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Klient wyraża zgodę na obciążenie jego karty kredytowej / debetowej kwotami określonymi w Serwisie.
 5. Karta z jakiej korzysta Klient musi być wydana na jego imię i nazwisko.
 6. Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności  na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca ponosi opłatę za doręczenie torebki pod wskazany adres.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące płatności znajdują się na stronie Serwisu w zakładce Płatność.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen torebek prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Klient będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

Dostawa

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodny z zamówieniem i opisem, wolnym od wad innych niż wskazane w opisie. Klient przyjmuje do wiadomości, że sprzedawany towar jest używany i posiada opisane w ofercie wady.
 2. Torebka dostarczana jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia przez firmę kurierską, wskazaną przez Sprzedawcę.
 3. Klient obowiązany jest odebrać zakupioną torebkę od kuriera.
 4. Razem z torebką Klient otrzyma dokumentację niezbędną do dokonania zwrotu torebki na wypadek reklamacji bądź odstąpienia od umowy.
 5. Przy odbiorze torebki zaleca się sprawdzenie stanu otrzymanej torebki i jej zgodności z opisem zamieszczonym w Serwisie. W razie zauważenia nieopisanych uszkodzeń należy sporządzić protokół szkody przy kurierze. Brak sporządzenia protokołu nie wyklucza prowadzenia postępowania reklamacyjnego, a jedynie wpływa na jego przyspieszenie i ułatwienie.

 

Reklamacja usług serwisu

 1. Klient może reklamować zakupioną torebkę na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Po otrzymaniu torebki Klient powinien sprawdzić czy przesyłka zawiera torebkę zgodną z zamówieniem oraz czy nie jest ona uszkodzona lub zabrudzona, bądź odbiega swoimi właściwościami od opisu zamieszczonego w Serwisie.
 3. Klient może reklamować towar, jeżeli po otrzymaniu torebki stwierdzi jej nieprzydatność do użycia. Warunkiem reklamacji zakupionej torebki jest pozostawienie przyczepionej metki kontrolnej Sprzedawcy. Oderwanie metki kontrolnej uprawnia Sprzedawcę do naliczenia kosztów najmu torebki zgodnie z cennikiem wypożyczalni i na warunkach Regulaminu wypożyczalni.
 4. Określona powyżej nieprzydatność może dotyczyć takich rzeczy jak:
  1. zabrudzenia torebki,
  2. uszkodzenia torebki w stopniu innym niż strony ustaliły,
  3. zły model torebki,
 5. Reklamacji nie podlega torebka, która dostarczona została zgodnie ze złożonym zamówieniem (model i rozmiar) w stanie pozwalającym na jej normalne użytkowanie (brak uszkodzeń / zabrudzeń innych niż wynikających z opisu przedmiotu). W takich przypadkach Sprzedawca może odmówić zasadności reklamacji.
 6. Celem złożenia reklamacji Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej nieprzydatności. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego.
 7. Celem przyśpieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się przygotowanie i przekazanie Sprzedawcy nr zamówienia.
 8. Po zgłoszeniu reklamacji, Sprzedawca poinstruuję Klienta o czynnościach niezbędnych do szybkiego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji.
 9. Sprzedawca rozpatrując reklamację może w szczególności zobowiązać Klienta do:
  1. wykonania poglądowych zdjęć uszkodzeń / zabrudzeń,
  2. odesłania torebki do Sprzedawcy.
 10. Klient nie ponosi kosztów zasadnych Reklamacji.
 11. W trosce o jak najlepszą jakość usług,  Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie tak aby Klient mógł skorzystać z zakupionego towaru w jak najkrótszym czasie.
 12. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klient ma możliwość wyboru formy rekompensaty:
  1. wymiana torebki na inną z tej samej kategorii cenowej (w zależności od dostępności ),
  2. wymiana torebki na inną z wyższej kategorii cenowej za dopłatą (w zależności od dostępności),
  3. zwrot wpłaconych środków na konto Usługobiorcy.
 13. Opisanej w niniejszym rozdziale Reklamacja usług serwisu nie należy utożsamiać z rękojmią za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.

 

Reklamacje w zakresie działania Serwisu

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
  1. dane tożsamości Użytkownika;
  2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację;     
  4. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których mowa wyżej, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 4. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Klienta.
 6. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 7. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  1. pisemnie na adres reklamującego,
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
 9.  Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a sprzedawcą.
  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
 2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się: od dnia dostarczenia torebki.
 3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do  Sprzedawcy  przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, oraz niezwłoczne odesłanie torebki, nie później niż w terminie 7 dni.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres podmiotu prowadzącego Serwis lub za pomocą  poczty elektronicznej. Oświadczenie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Sprzedawca dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W przypadku przekroczenia terminów przewidzianych do skorzystania z prawa odstąpienia,
  2. Pozbawienia torebki metki kontrolnej Sprzedawcy – co upoważnia Sprzedawcę do naliczenia kosztów najmu takiej torebki zgodnie z cennikiem wypożyczalni,

 

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowania działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Sprzedawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie na co Użytkownik, korzystając z Serwisu wyraża zgodę.

 

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu o których wyżej mowa, zwłaszcza zamieszczonych w Serwisie zdjęć i opisów. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

 

Zmiany Regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
 2. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
 4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.
 5. O zmianach dotyczących sposobu administrowania danymi użytkowników, Sprzedawca poinformuje drogą e-mailową za pośrednictwem skrzynki elektronicznej.
 6. Na wypadek nie wyrażenia zgody na proponowane zmiany, użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta z Serwisu, po uprzednim rozliczeniem się ze sprzedawcą. Wszystkie jego dane z Konta zostaną wówczas usunięte z serwerów.

 

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres Sprzedawcy.